Řízení a plánování výroby

Firma NALCOM dodává řešení KARAT pro výrobní společnosti .

KARAT plánování a řízení výroby představuje ucelené řešení pro široké spektrum výrobních společností. Vedle strojírenské výroby sériové i zakázkové obsahuje celou řadu nástrojů pro výrobní firmy s kontinuální výrobou ( receptury, šarže, obaly, atesty, formy ..). Oblast řízení zakázek a operativního plánování umožňuje výrobním firmám pružně reagovat na požadavky zákazníků a klade minimální nároky na vkládání a údržbu jednotlivých informací v průběhu průchodu zakázky výrobou.

STRUKTURA PRODUKTU - JEDNOTLIVÉ MODULY

KUSOVNÍKY

Modul Kusovníky IS KARAT je základním modulem popisujícím struktury výrobků a polotovarů, které jsou vstupem pro plánovací moduly. Je vhodný jak pro výrobní společnosti jejichž TPV je výhradně záležitostí ERP systému tak pro společnosti, které využívají podpor CAD systémů. Základem modulu je evidence kusovníků společně s evidencí verzí, doplněná o evidenci výkresů. Funkčnost modulu obsahuje nástroje pro rychlou tvorbu nových kusovníků, klasifikování výrobků a polotovarů, sledování rozdílů verzí, popis a údržbu variantní výroby při zachování malého počtu kusovníků a nástroje pro hromadné změny. Struktura každého kusovníku je k dispozici v grafické podobě. Evidence výkresů představuje archiv výkresové dokumentace a najde uplatnění nejenom ve společnostech, které archiv výkresové dokumentace mají, ale i tam kde vzniká potřeba mít přehled o výkresové dokumentaci, její podobě a místě uložení.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Modul Technologické postupy IS KARAT je základním modulem popisujícím strukturu a vlastnosti pracovišť. Tyto informace jsou základním kamenem pro hlavní evidenci modulu - technologické postupy. Technologické postupy vedle pracovišť využívají centrální číselník operací, které mohou být členěny na úkony. Jednotlivé časy jsou do technologického postupu zadávány v závislosti na existenci operací složených z úkonů buď přímo nebo vznikají z časů jednotlivých úkonů. Technologické postupy jsou zdrojem dat pro plánovací moduly. Modul je vhodný i pro společnosti, které využívají některou ze softwarových podpor normování. V oblasti rychlé tvorby nových technologických postupů, hromadných změn a verzování technologických postupů modul využívá nástrojů shodných s modulem Kusovníky.

RECEPTURY

Modul Receptury IS KARAT je modulem popisujícím technickou přípravu výroby pro kontinuální výrobu dávkového charakteru. Podporováno je jak složení produktu ze surovin tak rozklad suroviny na produkty a odpad s následnou změnou způsobu zaplánování výrobní zakázky.

Modul se zabývá také vazbou produktů kontinuální výroby dávkového charakteru na obaly v nichž jsou tyto produkty distribuovány do prodejní sítě. Modul je vhodný také pro popis technické přípravy výroby plastových výrobků vstřikováním do forem. Pro tento typ výroby jsou receptury doplněny evidencí forem, která je úzce provázána s modulem Řízení zakázek. Evidence forem umožňuje sledovat formu v jejím životním cyklu a dává přehled o nákladech spojených s údržbou formy.

Kontroly jsou doplňující evidencí k recepturám a zabývají se popisem a evidencí kontrol produktů kontinuální výroby dávkového charakteru.

PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH POŽADAVKŮ

Modul Plánování materiálových požadavků IS KARAT slouží k návrhu požadavků na nákup materiálu a výrobu polotovarů, které nejsou v dostatečné zásobě pro pokrytí potřeb výrobního plánu. Součástí modulu je propojení s distribučními moduly IS KARAT (v oblasti zásob,generování nákupních objednávek) a modulem Řízení zakázek (generování výrobních zakázek).

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK

Modul Řízení zakázek IS KARAT využívá popisná data z modulů Kusovníky, Technologické postupy a Receptury.

Ve spojení s prodejními a distribučními moduly systému umožňuje dopředné i zpětné plánování s omezenými i neomezenými kapacitami na rozdílných plánovacích úrovních, které mají odlišný dopad na zatížení pracovišť. Při zaplánování výrobní zakázky vzniká dokumentace výrobní zakázky, kterou lze operativně doplňovat a měnit (záměna materiálu, vícepráce, změna pracoviště apod.). Výrobní zakázka může vzniknout vygenerováním z přijaté objednávky, přímým zadáním, doplánováním zmetků nebo jako zaplánování výrobního požadavku MRP. Každá zakázka obsahuje informace o plánovaných (kalkulovaných), očekávaných (dokumentace zakázky) a skutečných nákladech (listy spotřeby, plány pracovišť). Modul je doplněn o vizualizaci výrobního plánu pro rychlou orientaci v plánovacích datech. Výrobní zakázky během svého cyklu procházejí několika stavy, které svým charakterem kopírují přechod od hrubého plánu k zcela jasnému a pevně definovanému výrobnímu požadavku. Spotřeba materiálu a polotovarů ve výrobě je sledována prostřednictvím listů spotřeby, které lze generovat po zadání čísla výrobní zakázky.

OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Modul Operativní plánování IS KARAT je modul, který je nasazován přímo na výrobní pracoviště a slouží k řízení jednotlivých pracovišť formou plánů a získávání informací o průběhu výroby. Plán pracoviště je navrhován z dat zásobníku práce daného pracoviště a je korigován lidským faktorem. Modul umožňuje každému pracovišti nastavit jiný režim tvorby plánu. Zvláštní podpora je věnována pracovištím, které vstupují jako první do výrobního procesu (pálení, děrování, řezání, lití, lisování do forem apod.). Modul umožňuje získání a vyhodnocení komplexních informací z výrobního procesu (času, spotřeby materiálu, požadavků na jakost). Informace týkající se nákladového vyhodnocení zakázky jsou provázány s modulem Kalkulace. Modul Operativní plánování řeší také problematiku kooperací. Obsahuje evidenci požadavků na kooperaci, které vznikají ze systému automaticky na základě zaplánování výrobní zakázky s kooperovanou operací. Další doplňující evidencí, která je v modulu obsažena je evidence zmetkových hlášení, která umožňuje sledovat, klasifikovat a vyhodnocovat vady vzniklé při výrobě, evidovat jejich příčiny, místa vzniku a náklady. Evidence je provázána s plány pracovišť. Řešení náhrad za zmetky je součástí modulu Řízení zakázek.

KALKULACE

Modul Kalkulace IS KARAT umožňuje stanovení vzorců pro výpočet kalkulace, evidenci aktuálních kalkulací produktů včetně jejich historického vývoje. Modul podporuje vytváření návrhů kalkulací na základě stanovených výchozích parametrů kalkulace. Návrh kalkulace je možné přesunout do archivu, zrušit ho, nebo z něho vytvořit platnou kalkulaci. Ve vazbě na moduly Řízení zakázek a Operativní plánování zajišťuje evidenci nákladů na zakázky a jejich vyhodnocení v historickém sledu. Ve vazbě na účetní moduly systému umožňuje stanovení sazby pracoviště. Modul je doplněn o katalog výrobků a konfigurátor pro rychlé stanovení kalkulace nového výrobku složeného z definovaných částí.