BIONT, a.s.

Základní údaje:

BIONT, a.s.
Karloveská 63
842 29 Bratislava 4
Kontaktní osoba/reference:
Ing. Jozef Staňo, PhD., vedoucí úseku IT
Informační systém : KARAT v. 5.001
Počet uživatelů v licenci: 10
Rozsah licence :
Účetnictví, Finance, Mzdy a Personalistika,
Sklad, Nákup a Prodej, Plánování a řízení výroby ( všechny moduly )
Charakteristika výroby :
výroba dávkového charakteru s důrazem na
evidenci šarží a dob expirace, vysoký stupeň automaticky
generovaných vazeb, dokladů a informací,
vysoký stupeň využití čárových kódů

Zadání,základní požadavky zákazníka

 • klasifikace skladových zásob
 • vstupní kontrola materiálu
 • sledování šarží a dob exspirací
 • čárové kódy na příjmu surovin a materiálů
 • manipulace s materiály a surovinami na základě oprávnění
 • rezervace materiálu
 • receptury
 • on line komunikace s laboratorním informačním a manažerským systémem (LIMS) LABWORKS od společnosti Medic Labor
 • řízení a plánování výroby
 • řízení lidských zdrojů s vazbou na radiační monitoring
 • interní čárové kódy
 • automatické generování šarží produktů
 • on line komunikace s Výrobním informačním systémem ( VIS ) společnosti BIONT, a.s.
 • řízení obchodních zakázek
Výchozí stav
 • nově vzniklá firma
 • receptury v písemné podobě
 • veškeré agendy bez SW podpory

Průběh implementace

 • celá implementace se vyznačovala vysokým podílem automaticky generovaných dokladů , údajů a vazeb
 • klasifikace skladových zásob
  Výchozím úkolem implementace bylo vytvoření jednotné identifikace a klasifikace surovin,materiálů,produktů a meziproduktů s ohledem na potřeby práce s interními čárovými kódy v průběhu výrobního procesu. Důraz byl kladen na vytvoření systému oprávnění pro manipulaci se surovinami a materiály. Každý uživatel systému,který má právo pracovat se sklady má definována práva na manipulaci s vybranými skupinami surovin a materiálů.
 • vstupní kontrola materiálu
  Vstupní materiál je s využitím čárových kódů přijat do karantény.Každé dodávce je přidělen interní čárový kód,který obsahuje interní kód suroviny(materiálu) a číslo šarže . Vstupní surovina je opatřena etiketou s interním čárovým kódem a dalšími údaji (dodavatel,doba exspirace,název).Surovina je v závislosti na předepsaných kontrolách a potřebných dokumentech propuštěna z karantény na sklad materiálu přímo (surovina se nekontroluje) nebo prochází kontrolou s odběrem vzorků,které jsou zpracovány laboratorním systémem LIMS od fy Medic Labor.Systém KARAT předává systému LIMS v reálném čase požadavky na provedení kontroly vzorku.Výsledek kontroly se automaticky přenáší zpět do systému KARAT,kde se podle výsledku kontroly surovina (materiál) automaticky propustí na sklad materiálu nebo se převede na reklamační sklad. Ze systému LIMS jsou také předávány informace o spotřebovaných surovinách při kontrole .
 • receptury
  Technologickým základem pro řízení a plánování výroby jsou receptury. V systému jsou popsány nejenom receptury vyráběných produktů a meziproduktů,ale i receptury kontroly,které předepisují suroviny a materiály potřebné pro provedení určitého typu vstupní kontroly.
 • obchodní zakázky
  Jednotlivé obchodní případy jsou zaznamenány v přijatých objednávkách systému KARAT,kde je vedle objednaného produktu zaznamenána jeho požadovaná aktivita,datum a čas dodání.Tyto parametry jsou určující pro vznik výrobní zakázky.Každý požadavek je nejdříve konfrontován s již existujícími výrobnímu zakázkami.Pokud neexistuje výrobní zakázka,ze které by bylo možné požadovanou aktivitu rezervovat,vygeneruje se nová výrobní zakázka na výrobní dávku a provede se rezervace. Přijatá objednávka je provázána s výrobní zakázkou přes rezervační systém IS KARAT.
 • řízení a plánování výroby
  Ke každé výrobní zakázce vzniká zaplánováním výrobní příkaz,který k sobě váže recepturu výrobního příkazu vygenerovanou z kmenové receptury produktu.Receptura obsahuje seznam potřebných surovin a materiálů pro výrobu dávky produktu a seznam výrobních operací.Zaplánováním vznikají také materiálové požadavky na suroviny a materiály,které jsou obsaženy v receptuře výrobního příkazu.Rezervace těchto požadavků probíhá automaticky.Z výrobních zakázek jsou vytvářeny týdenní plány,ve kterých jsou každému výrobnímu příkazu přiděleny lidské zdroje. Zakázky týdenního plánu jsou uvolněny do výroby.S uvolněním jsou vygenerovány šarže produktů. Uvolněné výrobní příkazy jsou on line předávány ke zpracování systému VIS (Výrobní informačný systém) BIONT, a.s., který řídí vlastní technologické procesy. Informace o ukončených operacích a spotřebovaném materiálu v průběhu výroby jsou přenášeny zpět do systému KARAT.Výrobní příkaz s ukončenými operacemi,je automaticky uzavřen , je k němu automaticky vygenerována spotřeba na základě informací předaných ze systému VIS, BIONT a.s. a výsledný produkt je přijat na sklad hotové výroby. Systém KARAT poskytuje informaci o surovinách a materiálech ,které je třeba ve výrobě doplnit pro vlastní zahájení výroby.
Dosažené efekty
 • vysoký stupeň automatizace
 • maximální využití čárových kódů
 • sjednocení postupů a činností
 • vymezení práv a odpovědností
 • provázání informací prodeje a výroby
 • přehled o potřebách výroby
 • provázání vstupních surovin a šarží s výslednými produkty
 • řízení hlavní firemních procesů

Ing. Jozef Staňo PhD., vedoucí úseku IT společnosti BIONT, a.s. ,hodnotí celý projekt takto: 

„Informační systém KARAT v naší společnosti má své nezastupitelné místo, neboť je páteří informační struktury na úrovni podnikových zdrojů, plánování výroby a sledování toku materiálů v rámci celého výrobního procesu včetně kontroly kvality až po expedici a prodej finálního radiofarmaka“.

«  zpět